05th Jun 2006

Thich toan mu`a


Thích toàn mùa – Trần Dần

Tôi thích mùa sen gồm cả sen mùa, gồm cả cánh tem mùa, gồm cả lạt nem mùa, gồm cả cốc kem mùa, gồm cả cột đèn mùa.

Tôi thích mùa mây gồm cả mây mùa, gồm cả cây mùa, gồm cả nốt giày mùa, gồm cả lội lầy mùa, gồm cả cày mùa, gồm cả gậy đầy mùa, gồm cả cói đay mùa, gồm cả cối chày mùa, gồm cả bánh dày mùa.

Tôi thích mùa lũ gồm cả lũ mùa, gồm cả vũ mùa, gồm cả giặt giũ mùa, gồm cả nụ mùa, gồm cả gụ mùa.

Tôi thích mùa mun gồm cả mun mùa, gồm cả phun mùa, gồm cả ếch lươn mùa, gồm cả phùn mùa, gồm cả bùn mùa.

Tôi thích mùa nấm gồm cả nấm mùa, gồm cả sấm mùa, gồm cả thụ phấn mùa, gồm cả lấm mùa, gồm cả thị trấn mùa, gồm cả chuyển vận mùa, gồm cả nhận mùa, gồm cả sen mận mùa, gồm cả bổn phận mùa.

Tôi thích mùa ngâu gồm cả ngâu mùa, gồm cả trầu mùa, gồm cả nhịp cầu mùa, gồm cả nước màu mùa, gồm cả chũm cau mùa, gồm cả phau phau mùa, gồm cả rể dâu mùa, gồm cả cô dâu mùa, gồm cả phù dâu mùa, gồm cả phù rể mùa, gồm cả hai họ mùa, gồm cả xóm mùa, gồm cả ru ri cô dì mùa, gồm cả lạc xạc chú bác mùa, gồm cả cưới xin linh đình mùa.

Tôi thích cả trong họ ngoài làng mùa, cả trong họ ngoài làng mùa, tôi thích.

One Response to “Thich toan mu`a”

  1. gt Says:

    Con cai dia day du soundtrack cua “Mua he chieu thang dung” thi upload not len cho em hi hi. Ngai ve luc loi dong tai san o nha` cu~ qua :(

Leave a Reply