01st Nov 2008

.

Cái ảnh thấy trên flickr.

Nghĩ tới Hoàng Phủ Ngọc Tường, mặc dù em trong ảnh này búi tóc.

2 Responses to “.”

  1. Linh Says:

    Bài gì của HPNT?

  2. today20 Says:

    Một ngày bỗng nhớ một ngày :p

Leave a Reply