09th Nov 2009

Goodbye jetstar

http://vietnamnet.vn/kinhte/200911/Jetstar-Pacific-bi-to-cao-su-dung-may-bay-khong-an-toan-877808/

Thôi từ này goodbye jetstar, chứ không thì goodbye blue sky có ngày :-D

Leave a Reply