15th Sep 2010

Soviet story

Interesting and disturbing.

One Response to “Soviet story”

  1. P Says:

    Lâu rồi mới xem được một bộ phim tài liệu ( hay tuyên truyền ? ) có sức mạnh làm thay đổi cái nhìn mạnh mẽ như vậy.

    Trước đây cứ thắc mắc là chế độ Pol Pot nghĩ sao mà lại đi “diệt chủng” chính dân của mình như vậy. Xem xong rồi thì đỡ thắc mắc hơn.

Leave a Reply