14th Jan 2011

Bữa tiệc cuối cùng

Không biết bạn Phạm Huy Thông đã bán bản quyền cho các bạn in áp phích chưa, để mình ra mua một tấm dán ở nhà :-)

Leave a Reply