13th Jun 2012

Trên dòng Colorado…

Mặc dù chưa có ngày tháng là ta sẽ lết tới San Fran vào lúc nào, nhưng mình đã biết mình sẽ làm gì năm nay sau San Fran:

 

It’s absolutely something I want to see before I die!

2 Responses to “Trên dòng Colorado…”

  1. P Says:

    This is the world that opens to you. Awesome.

  2. S Says:

    lại một nàng Pocahontas nữa!

Leave a Reply