21st Nov 2013

Tự não mấn mao thương

Một buổi tối tự nhổ hai chục sợi tóc bạc, thấy đời bạc (bẽo) hẳn đi :-?

PS: Ưu điểm của tóc ngắn là khó tự thấy/tự nhổ tóc bạc của mình hơn :D

Leave a Reply