24th Feb 2014

Ta vẫn còn, hay nỗi tàn phai?

Thấy có người nhắc thơ Trần Xuân Kiêm, search đọc thử, cũng được mà không ấn tượng lắm, chỉ thích có một câu này.

Một sớm người đi theo mây bay
Ta say nằm lạnh suốt đêm dài
Tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ
Ta vẫn còn, hay nỗi tàn phai?

Leave a Reply