24th Apr 2021

Lãng đào sa

Liêm ngoại vũ sàn sàn,
Xuân ý lan san,
La thường bất nại ngũ canh hàn.
Mộng lý bất tri thân thị khách,
Nhất hướng tham hoan.

Độc tự mạc bằng lan,
Vô hạn giang san,
Biệt thời dung dị kiến thời nan.
Lưu thuỷ lạc hoa xuân khứ dã,
Thiên thượng nhân gian.

(Lý Dục)

Rả rích mưa tuôn
Lòng những bàn hoàn
Vạt là không ấm suốt canh tàn
Trong mộng nào hay mình ở trọ
Chợt thấy vui tràn.

Một mình tựa lan can,
Bát ngát giang san,
Chia tay thì dễ, gặp lại khó khăn.
Nước trôi hoa rụng xuân qua đó
Thiên đường nhân gian.

 

Leave a Reply