06th Jul 2022

Anh em

Thơ Don viết tặng Nemo, tháng 5/2022

Người anh nhớ người em

Người em nhớ người anh

Người anh nhớ người em ở Hà Nội

Người em nhớ người anh ở Việt Nam

Người anh muốn chơi với người em

Người em muốn chơi với người anh

Leave a Reply