20th Feb 2023

Cậu ấm thơ ngây

Nemo trước khi đi ngủ bảo muốn kể cho mẹ một chuyện cười đọc được trong Plato và thú mỏ vịt.

Mẹ thì nghe phát chán ra rồi, nhưng thôi kệ, bảo kể đi.

Câu chuyện về các kỹ sư cãi nhau xem Chúa là loại kỹ sư gì khi Chúa thiết kế ra cơ thể người. Người cuối cùng bảo Chúa nhất định là kỹ sư xây dựng, vì who else would run a toxic waste pipe through a recreational area?

Mẹ cười hi hi xong hơi chột dạ, cẩn thận hỏi: thế con nghĩ recreational area là chỗ nào 😆? 

Nemo hùng hồn bảo con nghĩ đấy là stomach, you know with all the toxic bacterias and shits.

Mẹ buồn cười lắm mà cố nhịn cho đến khi ra khỏi phòng =)))) you really don’t know about recreation yet =))))

Leave a Reply